Regulaminy

Regulamin Konkursu - "Najbardziej świąteczny sklep Biga"

REGULAMIN KONKURSU „Najbardziej świąteczny sklep Biga”

 1. Organizacja konkursu
 1. Organizatorem konkursu na Facebooku jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości  780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie, dostępnym
  w czasie trwania niniejszego konkursu na stronie internetowej Organizatora: bigastyl.pl.

 

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być:
  1. osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora,
  2. Osoba upoważniona wcześniej przez Organizatora do prowadzenia strony fanpage wybranego sklepu Biga, stworzonego przez Organizatora do promowania sieci sklepów Biga
  3. osoba przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://facebook.com/legal/terms
  4. osoba, która wykona zdjęcia dokumentujące wykonany przez siebie wystrój sklepu BIGA o tematyce świątecznej.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby konkursu.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,
  2. zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,
  3. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. / Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zm./.
  5. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem konkursu,
  6. wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko lub nick ) na fanpage Bigastyl
   w celach związanych z organizacją konkursu.

 

Zasady konkursu

 1. Zgłoszenie konkursowe polega na wykonaniu zdjęć ukazujących wystrój sklepu BIGA, nawiązujący do świąt Bożego narodzenia, oraz opublikowanie ich na fanpage ’u sklepu, założonego przez sieć sklepów Biga
 2. Ze wszystkich zgłoszeń zostanie wybranych pięciu zwycięzców, którzy uzyskają:
 • Największą ilość polubień posta zawierającego zdjęcia danego sklepu, umieszczonego na fanpage ’u Bigastyl na Facebooku,
 • najwyższą notę od komisji pod względem estetyki wystroju,
 • najbardziej zbliżony tematycznie wystrój do klimatu świątecznego.
  1. Polubienia posta, będącego zgłoszeniem do konkursu, muszą być zgodne z zasadami polityki Facebook ’a.
  2. Polubienia posta, będącego zgłoszeniem do konkursu, nie mogą być fałszowane, tj. np. poprzez zakładanie kolejnych kont, udostępnianie na grupach like4like itp.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji polubień, oraz nie zaliczenia wszystkich polubień, z wyżej wymienionych powodów lub innych.
 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody:
  1. Nagroda główna – 500zł
  2. Nagrody dodatkowe – 200zł (x4)
 2. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 grudnia 2021 r. na profilu https://www.facebook.com/bigastyl.
 4. Organizator wyśle  nagrodę w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora adresu Uczestnika, ww. termin 7 dniu roboczych zaczyna biec od dnia ogłoszenia wyników  niniejszego konkursu przez Organizatora. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę konkursu adresu wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, Organizator ma prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi konkursu

 

Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Stalesia Sp. z o.o.
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków .
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Zwycięzców i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania Nagrody
  i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, polubień profilu, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres konkurs@bigastyl.pl.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bigastyl.pl przez cały okres trwania Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Udostępnij